برنامه دوره های آموزشیبرنامه دوره های آموزشی
 
تقویم آموزشی مرداد 96 دوره های بازرسی جوش
تقویم آموزشی مرداد 96 دوره های بازرسی جوش
 


تقویم آموزشی بازرسی جوش نیمسال اول 96-1
تقویم آموزشی بازرسی جوش نیمسال اول 96-1
 


تقویم آموزشی بازرسی جوش نیمسال اول 96-2
تقویم آموزشی بازرسی جوش نیمسال اول 96-2
 


دوره آموزشی رادیوگرافی بر اساس استاندارد ISO 9712
دوره آموزشی رادیوگرافی بر اساس استاندارد ISO 9712 با ارایه مدرک از سازمان انرژی اتمی
 


     

 

 

 
 
 
 
All Right Reserved © CopyRight 2014-2015