برگزاری دوره آموزشی بازرسی مخازن شروع دوره :22 مهر 96برگزاری دوره آموزشی بازرسی مخازن شروع دوره :22 مهر 96
 
برگزاری دوره آموزشی بازرسی مخازن شروع دوره :22 مهر 96
بازرسی مخازن تحت فشار بر اساس ASME SEC VIII

شروع دوره :22 مهر 96
مدرس دوره : مهندس آرش فردوس
 
 
 
 
All Right Reserved © CopyRight 2014-2015