خط لوله آبرسانی پرند طرح قمر بنی هاشم (ع) خط لوله آبرسانی پرند طرح قمر بنی هاشم (ع)

 
خط لوله آبرسانی پرند طرح قمر بنی هاشم (ع)
نام کارفرما
مهندسن مشاورگمانه كاو

مشخصات طرح
آزمايشات غير مخرب (RT و UT )
 
 
 
 
All Right Reserved © CopyRight 2014-2015