مجتمه تجاری اداری زرافشانمجتمه تجاری اداری زرافشان

 
مجتمه تجاری اداری زرافشان
نام کارفرما
شركت توسعه ساختماني پارسيان
وابسته به بانک پارسیان

مشخصات طرح
بازرسي فني ساخت ونصب سازه هاي فولادي و بازرسي اتصال پيچ و مهره اي
(وزن سازه در حدود 5000 تن )
 
 
 
 
All Right Reserved © CopyRight 2014-2015