شهرداري منطقه 1 تهرانشهرداري منطقه 1 تهران

 
شهرداري منطقه 1 تهران
نام کارفرما
شهرداري منطقه 1 تهران

مشخصات طرح
بازرسي جوش و آزمايشات غير مخرب
(وزن سازه در حدود 4000 تن )
 
 
 
 
All Right Reserved © CopyRight 2014-2015