شهرداري منطقه 2 تهرانشهرداري منطقه 2 تهران

 
شهرداري منطقه 2 تهران
نام کارفرما
شهرداري منطقه 2 تهران

مشخصات طرح
بازرسي جوش و آزمايشات غير مخرب
(وزن سازه در حدود 3000 تن )
 
 
 
 
All Right Reserved © CopyRight 2014-2015