پروژه مرکز مطالعات ژئوتکنیک شهرداری تهرانپروژه مرکز مطالعات ژئوتکنیک شهرداری تهران

 
پروژه مرکز مطالعات ژئوتکنیک شهرداری تهران
نام کارفرما
سازمان فنی و مهندسی شهرداری تهران بازرسي

مشخصات طرح
جوش و آزمايشات غير مخرب
(طی 3 سال در حدود -/000/30 تن سازه مورد بازرسی و آزمایش قرار گرفت)
 
 
 
 
All Right Reserved © CopyRight 2014-2015