IMAX IMAX

 
IMAX
نام کارفرما
شهر آتیه

مشخصات طرح
بازرسی فنی و آزمایشات غیر مخرب (وزن سازه در حدود 16000 تن )
 
 
 
 
All Right Reserved © CopyRight 2014-2015