پروژه هاي ساختماني تعاوني مسكن بازرسي كل كشورپروژه هاي ساختماني تعاوني مسكن بازرسي كل كشور

 
پروژه هاي ساختماني تعاوني مسكن بازرسي كل كشور
نام کارفرما
آتاوا

مشخصات طرح
بازرسي جوش و آزمايشات غير مخرب
(وزن سازه در حدود 2000 تن )
 
 
 
 
All Right Reserved © CopyRight 2014-2015