پروژه برج شاهنامه پروژه برج شاهنامه

 
پروژه برج شاهنامه
نام کارفرما
شركت ارشد سازه توس

مشخصات طرح
مديريت پيمان ساخت و نصب پروژه سازه فولادي برج شاهنامه-میدان فردوسی تهران
 
 
 
 
All Right Reserved © CopyRight 2014-2015