دامپروري باغ ملكدامپروري باغ ملك

 
دامپروري باغ ملك
نام کارفرما
شركت دي

مشخصات طرح
بازرسي فني و كنترل كيفي ساخت و نصب سازه هاي فولادي
(وزن سازه در حدود 2000 تن )
 
 
 
 
All Right Reserved © CopyRight 2014-2015