نصب سکوهاي دريايي نصب سکوهاي دريايي

 
شرکت فن آوري آبهاي عميق D.O.T آزمايش غیر مخرب جوش از عمليات نصب سکوهاي دريايي منطقه پارس جنوبي به روش های UT , MT
 
 
 
 
All Right Reserved © CopyRight 2014-2015