پروژه مهستان كيشپروژه مهستان كيش

 
پروژه مهستان كيش
نام کارفرما

شرکت دي 
عنوان پروژه
 مديريت پيمان ساخت و نصب پروژه سازه فولادي مهستان كيش(وزن سازه در حدود
 2000 تن )
 
 
 
 
All Right Reserved © CopyRight 2014-2015