بازرسي فني و کنترل کیفیت جوش جهت سازه فولادي اختياريه – تهران ( وزن 1000 تن )بازرسي فني و کنترل کیفیت جوش جهت سازه فولادي اختياريه – تهران ( وزن 1000 تن )

 
پروژه ساختمان اداری قطاری شهری کرج
نام کارفرما

شرکت تدبير ساختمان تهران
عنوان پروژه
 بازرسي فني و کنترل کيفيت
سازه فولادي  ساختمان اداري قطار 
شهري کرج
(وزن 1500  تن)
 
 
 
 
All Right Reserved © CopyRight 2014-2015