توربو کمپرسور نفتتوربو کمپرسور نفت

 
توربو کمپرسور نفت
نام کارفرما

شرکت OTCE و MIGT
عنوان پروژه
آزمایش غیر مخرب به روش
راديو گرافي و التراسونیک
 
 
 
 
All Right Reserved © CopyRight 2014-2015