پروژه ساخت مخازن تصفيه خانه كشور کوبا پروژه ساخت مخازن تصفيه خانه كشور کوبا

 
پروژه ساخت مخازن تصفيه خانه كشور کوبا
ارمندآب
بازرسي فني و کنترل کيفيت
جهت مخازن تصفيه خانه کشور کوبا
  به روش
های بازرسی چشمی ، التراسونیک ، مایعات نافذ ، ذرات مغناطیسی
 
 
 
 
 
All Right Reserved © CopyRight 2014-2015