16. مرکز تحقيقا ت متالورژي رازي متالورژي رازي آزمايشات غير مخرب به روش های رادیوگر16. مرکز تحقيقا ت متالورژي رازي متالورژي رازي آزمايشات غير مخرب به روش های رادیوگر

 
مرکز تحقيقا ت متالورژي رازي
نام کارفرما
متالورژي رازي
مشخصات طرح
آزمايشات غير مخرب  به روش های رادیوگرافی ، التراسونیک و مایعات
نافذ و ذرات  مغناطیسی
 
 
 
 
All Right Reserved © CopyRight 2014-2015