بازرسي و کنترل کيفيت جوش پروژه هاي آذر آب ، اويک ، ايلام بازرسي و کنترل کيفيت جوش پروژه هاي آذر آب ، اويک ، ايلام

 
بازرسي و کنترل کيفيت جوش پروژه هاي آذر آب ، اويک ، ايلام
کارفرما
شرکت مهدين 
عنوان پروژه
آزمایش غیر مخرب به روش راديو گرافي و التراسونیک
 
 
 
 
All Right Reserved © CopyRight 2014-2015