پروژه ساخت واگن مترو و مسافربریپروژه ساخت واگن مترو و مسافربری

 
پروژه ساخت واگن مترو و مسافربری
کارفرما
پلور سبز - کرمان
عنوان پروژه
بازرسی فنی و آزمایشات
غیر مخرب- مهندسی و
 مشاوره جوش در ارتباط با اتصالات جوشی واگن های
مترو و مسافربری
 
 
 
 
All Right Reserved © CopyRight 2014-2015