مس سونگونمس سونگون

 
مس سونگون
کارفرما
مس سونگون
عنوان پروژه
بازرسی فنی از مخازن ذخیره و تحت فشار و دیگ های بخار معدن و صدور گواهی استاندارد
 
 
 
 
All Right Reserved © CopyRight 2014-2015