همکاری با ما همکاری با ما
مشخصات فردی  
نام :
نام خانوادگی:
سال تولد:
شهر محل سکونت:
وضعیت خدمت سربازی:
مشخصات تحصیلی  
میزان تحصیلات :
مرکز یا دانشگاه محل تحصیل:
سوابق کاری  
سابقه کار در حوزه بازرسی فنی:  سال
سابقه کار در حوزه NDT:  سال
متقاضی کار آموزی می باشم:
مشخصات تماس با شما  
شماره تلفن به همراه کد شهر:
شماره تلفن همراه:
   
 
 
 
 
 
All Right Reserved © CopyRight 2014-2015