پروژه مديريت توسعه صنايع پتروشيميپروژه مديريت توسعه صنايع پتروشيمي

 
پروژه مديريت توسعه صنايع پتروشيمي
نام کارفرما
شرکت مديريت صنايع پتروشيمي

مشخصات طرح
بازرسي فني جوش – آزمايش غير مخرب و صدور گواهينامه بین المللی جوشکاران
 
 
 
 
All Right Reserved © CopyRight 2014-2015