پروژه مشاوره و آزمايش جوش ريل ها ی مترو تهران پروژه مشاوره و آزمايش جوش ريل ها ی مترو تهران

 
پروژه مشاوره و آزمايش جوش ريل ها ی مترو تهران
نام کارفرما

شرکت مترو تهران
عنوان پروژه
مشاوره و آزمايش جوش
ريلهاي خط 2 شرقي مترو تهران  به روش
های  التراسونيک و ذرات مغناطيسي
 
 
 
 
All Right Reserved © CopyRight 2014-2015