نیروگاه رود شور – رباط کریمنیروگاه رود شور – رباط کریم

 
نیروگاه رود شور – رباط کریم
نام کارفرما
شرکت پویا راهبر 
مشخصات طرح
آزمایش غیر مخرب به روش
راديو گرافي و التراسونیک
 
 
 
 
All Right Reserved © CopyRight 2014-2015